ഓർമ്മകളിൽ – സുകുമാർ അഴിക്കോട്, തോപ്പിൽ ഭാസി

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here