സി. രാധാകൃഷ്ണൻ – വിഷു വന്നു പോയി. ആശംസാസന്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മൾ വിഷുവിനെ അറിഞ്ഞുവോ?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ആണ്ട് തോറും ശുഭപ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് സ്വയമൊരുക്കി സമസ്തലോകനന്മ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൺതുറക്കുന്ന ഒരു ജനത ഈ ലോകത്ത് കേരളീയർ മാത്രം!
അതും സർവ്വ ഐശ്വര്യ സൂചകമായ ഒരു വിഷ്വൽ!
ധനം ധാന്യം ഫലം പുഷ്പം സൗന്ദര്യം കല സാഹിത്യം വിദ്യ ആസ്തിക്യം വസ്ത്രം അലങ്കാരം – സർവം ഒരുമിച്ച്!

നമുക്കു മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും, ജീവജാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ!

സർവ്വോപരി രണ്ട് മഹാസന്ദേശങ്ങൾ:
ഒന്ന്: പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ക്ഷേമത്തിനും ആസ്പദം, പ്രകൃതിയെ നമിക്കുക, ചേർത്തു പിടിക്കുക എന്നും എപ്പോഴും.
രണ്ട്: നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാകം, നരകവും അതുപോലെ!!

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *