നിദ്ര – ( ശുഭ ബിജു കുമാർ )

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
അസമയത്തു നിദ്രയിലാണ്ടു പോയി
ചിന്തകളുടെ ഭാരമില്ലാതെ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളില്ലാതെ നിദ്രയിലാണ്ടു പോയി
എന്റെ ചിന്തകളേതു
നിശ്ശബ്ദതയിലൊളിച്ചുവെന്നറിയില്
ഓർമ്മകളുടെ സുന്ദരമായ ഗതി എവിടേയ്ക്കാണൊഴുകി പോയതെന്നുമറിയില്ല
ഏതോ പദചലനങ്ങളുടെ
ഒച്ചയിൽ നിദ്ര വിട്ടുണരുമ്പോൾ
രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ
നിശ്ചയമില്ലാതെ
പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളുടെ
ചിന്തയിൽ പിടഞ്ഞെണീറ്റു
സായം കാലമെന്നറിയാൻ
ചിന്തകൾ പുറകോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു
സ്ഥലകാലബോധത്തിലെൻ
മനസ്സെത്തുമ്പോൾ
ചിന്തകൾക്കുത്തരമില്ല
എന്നിലെ ഞാനെവിടെയായി
രുന്നിത്രനേരവും
എന്റെ ഓർമ്മകൾ ചിന്തകൾ
എനിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിയതെന്തേ..
ഞാനുറങ്ങുമ്പോൾ
പൂവുകൾ
പരിമളം പടർത്തി
ഇലച്ചാർത്തുകളിൽ
മഞ്ഞുതിർന്നു
ചക്രവാളത്തിനുമപ്പുറം
സൂര്യൻ യാത്ര തിരിച്ചു
കരുത്താർന്ന മറ്റൊരു
ഉദയത്തിനായ്
എന്റെ ചലനവും
ഓർമ്മകളും
എന്റേതു മാത്രമാണ്
വസുധയുടെ ചലനങ്ങളിൽ
മാറ്റം വരുത്തുവാൻ
ഞാനാരാണ്!
പകച്ചു പോയെൻ നിസ്സാരതയോർത്ത്…..

About The Author

2 thoughts on “നിദ്ര – ( ശുഭ ബിജു കുമാർ )”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *