രാധാ വിരഹം – (പ്രസന്ന നായർ)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

മതിമുഖിബാലേ രാധേ
നിൻ മുഖശ്രീക്കിന്നെന്തേ മങ്ങൽ
കായാമ്പൂവർണ്ണൻ വന്നതില്ലേ നിന്നെ കര ലാളനത്താൽ പൊതിഞ്ഞതില്ലേ

വൃന്ദാവനത്തിലെ വള്ളിക്കുടിലിൽ
വ്രീളാവിവശയായ്
കാത്തിരുന്നിട്ടും
രതിലോലൻ കണ്ണൻ ഗോപികമാരൊത്ത് രാസലീലയിൽ മുഴുകിപ്പോയോ ഇന്ന്
രാസലീലയിൽ മുഴുകിപ്പോയോ

പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ രതി നാദത്തിനായ് രാഗാർദ്രയായ് നീ കൊതിച്ചു നിൽക്കേ
കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ ഗോക്കളേ മേച്ച്
കാളിന്ദി തീരത്ത് കളിയാടുകയോ ഇന്ന് കാളിന്ദീ തീരത്ത് കളിയാടുകയോ

യദുകുല കന്യാ ദുഖമിതെന്തിന്
രാധേ പ്രണയ പരിഭവം വേണ്ടാ യദുകുല രതിദേവൻ മായക്കണ്ണൻ യാദവർക്കെല്ലാം ഒരു പോലെ നാഥൻ

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *