പ്രിയദർശിനി നിനക്കുറങ്ങാമിനി – (സുഗതകുമാരി)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

പ്രിയദർശിനി, നിന- ക്കുറങ്ങാമിനിശ്ശാന്തം… ഒരുനാളിലും സ്വൈര- മറിയാത്തൊരാത്തിര- ക്കൊഴിഞ്ഞൂ… കിടന്നമ്മ- യ്ക്കുറങ്ങാമിനി സ്വൈരം… ഇടിവെട്ടലിൻശേഷം കണ്ണുനീർ മഴപെയ്തു തിരയൊക്കെയും താണൂ…. കൊടുങ്കാറ്റേങ്ങിക്കെട്ടൂ പ്രിയദർശിനി, ദർശ- നാതീതയാകെ പ്രിയ തരയായ് തീരുന്നോളേ നിന്നെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു നിന്ദതൻ തീരാച്ചൂടി- ലെന്നെന്നും കരിയുന്നോ- രിന്ത്യതൻ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ- യഭിമാനമേ, വിട…

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *