കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃദുലമായിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭൂതകാലമില്ല. അവർ ഒന്നും തന്നെ ഓർമ്മകളിൽ ചുമക്കാറില്ല.

Cute little baby boy, relaxing in bed after bath, smiling happily, daytime

ഒരു കുഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ
ആ ദേഷ്യത്തിൽ
ആ കുഞ്ഞ് പൂർണമായി
ആമഗ്നനാകും.
ആ നിമിഷത്തിൽ കുഞ്ഞ്
മഹാത്മാക്കളുടെ
വചനങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ച്
തൻ്റെ ദോഷപ്രകടനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല.
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഷപ്രകടനം
തീവ്രമാണ്.
അതാണവരുടെ സൗന്ദര്യം .

നൊടിയിടയിൽ
അവൻ്റെ രോഷം പൊയ്പ്പോകുന്നു .
അപ്പോൾ,ഒരു നിമിഷംമുമ്പ്
രോഷംകൊണ്ട കുഞ്ഞാണിതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല.
മുഖത്ത് നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി .

എന്തൊരു സൗന്ദര്യം,
എന്തൊരാനന്ദം.
ഇതാണ് ജീവിക്കേണ്ട രീതി.
ഏതൊരു നിമിഷത്തിലായാലും
അതിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കണം.
ദേഷ്യം സ്വതവേ ദോഷമുള്ളതല്ല.
എന്നാലത് ഉള്ളിൽ പേറി നടക്കുന്നത്
അപകടകരമാണ്.

ഓഷോ
എഴുതുന്നു:

“ജീവിക്കാത്ത നിമിഷങ്ങളെ
ഒരിക്കലും കുന്നുകൂട്ടിവയ്ക്കരുത്.
അവ നിങ്ങളെ കാഠിന്യമുള്ള
മനുഷ്യനാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മൃദുലമാകണമെങ്കിൽ
ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ
ചുമന്നുനടക്കാതിരിക്കണം”

ശുഭദിനം
ആശംസിക്കുന്നു.

ആർ. സുകുമാരൻ
തൊടുപുഴ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here