മനസ്വിനി..തപസ്വിനി – ( പ്രസന്ന നായർ )

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
മനസ്വിനീ മനസ്വിനീ
മാമകജിവിതക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നൊരു
തപസ്വിനീ തപസ്വിനീ
ആരാധകനായ് നിന്നാരാധകനായ്
ആയിരംജന്മങ്ങൾ
ഞാനലഞ്ഞു
ഒടുവിലീജന്മത്തിലൊരു സന്ധ്യാവേളയിൽ
ഒരു മധുരസ്വപ്നംപോൽ നീയണഞ്ഞു
മേഘം മേഘത്തെ
ചുംബിച്ചുറങ്ങും
മാർകഴിമാസരജനികളിൽ
നിന്നോർമ്മ നീർത്തിയ നീലക്കമ്പളത്തിൽ
ഞാനുമെൻ ദുഖങ്ങളും മയങ്ങി
ബന്ധങ്ങൾതൻ
ബന്ധനത്തിൻ
തടവറ എന്റെയീജന്മം
ഒരു പുനർജന്മത്തിൽ പുലർകാലവേളയിൽ
ഓമലേ നമുക്കൊന്നായ് പറന്നുയരാം

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *