യുദ്ധം – (എം.തങ്കച്ചൻ ജോസഫ്)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

അർത്ഥങ്ങൾ തിരയുമ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾ മുറുകുന്നു
അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കാര്യങ്ങളും
വ്യർഥമോഹങ്ങൾതൻ ചാപല്യഭാവങ്ങൾ
സ്വാർത്ഥത പേറുന്ന രാഷ്ടങ്ങളേറുന്നു.

കഷ്ടതയേറുന്ന കാലങ്ങൾ തന്നിടും
സ്പഷ്ടമെന്നോർക്കുക യുദ്ധങ്ങളൊക്കെയും
മുഷ്ടിയാൽ നേടുമീ അല്പജയങ്ങളും
സൃഷികളൊക്കെയും മായ്ച്ചിടുന്നു.

പെയ്തൊഴിയുന്ന വർഷങ്ങളെപ്പോലെ
യുദ്ധങ്ങളൊക്കെക്കഴിഞ്ഞിടുമ്പോൾ
നഷ്ടങ്ങളൊക്കെയുമെണ്ണിപ്പെറുക്കുവാ-
നിഷ്‌ടങ്ങളേറേയോ മർത്യനിന്നും

ആരും ജെയിക്കാത്ത യുദ്ധമെന്തിനാണിന്ന്
കാര്യം ഗ്രഹിക്കാത്ത മർത്യനോ കാലൻ.
പാരിൽ കഴിഞ്ഞൊരു യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം
ആരും ജെയിക്കാതെ പോയതല്ലേ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *