“സിന്ദൂരമണിഞ്ഞ മൗനം”എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ കവിതാരചനാ മത്സരത്തിൽ മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള പ്രശംസാപത്രം പ്രൊഫ:വി. ടി. രമയിൽനിന്നും സി.ജി. ഗിരിജൻ ആചാരി തോന്നല്ലൂർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

കേരള വാട്ടർ അതോർട്ടി ജീവനക്കാരുടെ സാഹിത്യ സംഘടനയായ തെളിനീർ ട്രസ്റ്റും കളിത്തട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംയുക്തമായി തിരുവനന്തപുരം സത്യൻ സ്മാരക ഹാളിൽവച്ചു നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽവച്ച് “സിന്ദൂരമണിഞ്ഞ മൗനം”എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ കവിതാരചനാ മത്സരത്തിൽ മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള പ്രശംസാപത്രം പ്രൊഫ:വി. ടി. രമയിൽനിന്നും സി.ജി. ഗിരിജൻ ആചാരി തോന്നല്ലൂർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here