കറുപ്പും വെളുപ്പും – ( ബിജു കൈവേലി )

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

കറുത്ത കാക്കയ്ക്കെന്തു ചന്തം

വെളുത്ത കൊക്കേ അറിഞ്ഞുവോ

കറുത്ത രാത്രിക്കെന്ത് ചന്തം

വെളുത്ത പകലേ നീയറിഞ്ഞോ വെളുപ്പിനാണേൽ കറുത്ത തൊന്നും

കണ്ണിന് കാണാൻ കൊള്ളില്ല കറുത്തതൊക്കെയും

വെളുക്കുവാനായ് ചായം തേക്കണമെന്നില്ല

വെളുത്തതൊക്കെയും അഹങ്കരിച്ചാൽ

കറുത്തതെല്ലാം കരയില്ലാ

കറുപ്പിനിന്നും ഏഴഴകാണെന്നറിഞ്ഞ വെളുപ്പേ ഒരു ചോദ്യം

അഹങ്കരിക്കാനെന്തുണ്ടി വിടെ പൊഴിഞ്ഞു വീഴും

ഒരു നാളിൽ നിറത്തിലല്ലാ പണത്തിലല്ലാ മനുഷ്യനായ് നാം മാറേണം

മതത്തിലല്ലാ ജാതിയിലല്ലാ മനസ്സ് നന്നായീടേണം

നാം മനുഷ്യരാണെന്നോർക്കേണം ..

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *