ഇത് ആശുപത്രി – ഡോ. വേണു തോന്നക്കൽ

ഇത്
ആശുപത്രി
ഇവിടെ, മരണമൊരു
നിലവിളിയായ്
കടന്നു പോവുന്നു.
ഒരു പിണം
അനാഥ വായ്
ശവവണ്ടി തേടുന്നു.

വെളുത്ത കോട്ടിൽ
പ്രാണസ്പന്ദിനികളുമായ്
ഒരു പട
നടന്നു നീങ്ങുന്നു.
ചോര കറുത്ത്
നിലത്തുറയുന്ന രൂപം
മരണത്തിന്
മുഖാമുഖം വിങ്ങുന്നു.

ഇത് ആശുപത്രി
മരണം വിൽക്കുന്ന
വിശുദ്ധ സ്ഥാപനം.
ഇത് ആശുപത്രി
പ്രേതം പിറക്കുന്ന
മഹാ സ്ഥാപനം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here